Beach Tennis Open Slovakia 2016 (indoors)

2016-12-21   |   www.plazovytenis.sk

(for English version, click here or scroll down) 

AKTUÁLNE

21-12-2016

Mužský turnaj vyhrali nasadené jednotky Bernd Bittermann a Daniel Kahr, súťaž žien ovládla takisto rakúska dvojica - sestry Nina a Sarah Voitové. Kompletné výsledky onedlho, fotky už zverejnené (FB stránka SAPŠ).

16-12-2016

Schedule of play

Prezentácia a žreb

Prezentácia prihlásených je do 18.00h (piatok 16.12.2016), stačí keď dvojicu zaprezentujejeden z hráčov osobne alebo telefonicky (rozhodca P. Matuščín 0910 / 278 778). Ihneď po uzávierke prezentácie vykoná rozhodca žreb za prítomnosti riaditeľa turnaja, minimálne dvoch hráčov (otvorené pre všetkých hráčov). Žreb prebehne v reštaurácii Tenis hneď vedľa haly (Pri habánskom mlyne 7, Bratislava). Žreb a program zápasov bude zverejnený ešte dnes (16.12.), približne o 20h večer.

Začiatok turnaja

Prvé zápasy sú plánované na 10:00h, predpokladaný koniec turnaja cca 20h.

Acceptance List (aktualizácia)

K času oficiálnej uzávierky pre prihlasovanie sa Entry List mení na Acceptance List. To už nie je len zoznam prihlásených, ale zoznam tímov prijatých do turnaja. Acceptance List nie je konečný, pravidelne sa aktualizuje až do začiatku turnaja. Po uzávierke pre odhlásenie (29.11.2016, 15.00h nášho času), je účasť hráčov uvedených v zozname povinná. Aktuálna verzia Acceptance List (posledná aktualizácia: 14.12.2016).

Možnosť prihlásenia

ŽENY - nové dvojice do turnaja prijímané priebežne

MUŽI - prihlášky prijímame, o zaradení ďalších dvojíc do turnaja rozhodneme najneskôr 16.12.2016 o 18h (posledné možné akceptácie).

Ak sa chcete zúčastniť, treba vyplniť ITF BTT Entry Form a poslať na info@plazovytenis.sk.

 

STARŠIE AKTUALIZÁCIE

30-11-2016

Rámcový harmonogram
Oba turnaje (aj muži, aj ženy) sa definitívne budú hrať IBA V SOBOTU 17.12.2016. Predpokladaný začiatok turnajov je o 10.00h. Po turnaji plánujeme netradičnú players´ party v centre vianočnej Bratislavy.

Možnosť prihlásenia

Prihlášky momentálne stále akceptujeme (aj muži, aj ženy). Treba vyplniť ITF BTT Entry Form a poslať na info@plazovytenis.sk.

25-11-2016

Ak ste zmeškali oficiálnu uzávierku pre prihlásenie (24.11. o 14.00h), prihlásiť sa stále môžete - prihlášky budeme akceptovať do 29.11., 14.00h ALEBO do naplnenia kapacity (čo nastane skôr). Dostať sa do turnaja po tomto termíne (29.11.) môže byť už ťažké (ak nie nemožné). Dávajte pozor, aby ste sa neprerátali a neprišli zbytočne o možnosť zahrať si!

Acceptance List (prvé vydanie)

Prvé vydanie Acceptance Lists
(aktualizácia k: uzávierke pre prihlasovanie)
MUŽI - ŽENY

23-11-2016 Hracie dni

Rámcový harmonogram bude zäväzne zverejnený až po uzávierke pre odhlásenie (29.11.2016 o 14.00h), najneskôr v stredu 30.11.2016.

Dovtedy vám v rozhodovaní môže pomôcť nasledovné:

  • Ak bude do turnaja prijatých 17 a viac mužských dvojíc, hrá sa aj v nedeľu. Ak menej, hrá sa iba v sobotu.
  • Ak bude do turnaja prijatých viac než 32 mužských (16 ženských) dvojíc, hrá sa kvalifikácia v piatok. Inak sa kvalifikácia nehrá a začína sa v sobotu.
  • Ženský turnaj sa bude s veľkou pravdepodobnosťou hrať iba v sobotu (nedeľa iba ak by bol mužský turnaj dvojdňový)

Entry list

Zoznam prihlásených je aktualizovaný online. Posledná aktualizácia: 24.11.2016, 15.00h (uzávierka prihlasovania) - konečná verzia. Od tohto momentu je záväzný a pravidelne aktualizovaný Acceptance List.

18-11-2016 Základné informácie

Ide o turnaj najnižšej kategórie ITF Beach Tennis Tour ($0), nájdete ho už aj v kalendári ITF BTT na webstránke Medzinárodnej tenisovej federácie (kalendár ITF BTT).

Základné informácie o turnaji nájdete tu (fact sheet).

Podstatné je vedieť najmä to, že prihlasuje sa prostredníctvom oficiálneho formulára (ITF Entry Form - stiahnuť), ktorý treba vyplniť, podpísať a poslať na info@plazovytenis.sk do 24.11.2016.

Prihlášky prijaté po tomto dátume môže (ale nemusí!) organizátor akceptovať. “Žiadam všetkých záujemcov o účasť, aby túto informáciu nepodceňovali a čím skôr sa prihlásili. Ak v čase uplynutia uzávierky pre odhlášky (29.11. o 14.00h, pozn.red.) nebude naplnená kapacita 32 mužských a 16 ženských dvojíc, čo je vysoko pravdepodobné, kapacitu znížime a uzavrieme. Po tomto momente už bude v hre len obmedzený počet voľných miest, ak vôbec,” upozorňuje riaditeľ turnaja Michal Ivan.

A čím chce prilákať hráčov letného športu zahrať si ho v zime?

“Aj týmto samotným paradoxom, veď zmena je život. Prvé štyri ročníky podujatia boli v lete, nikoho ani nenapadlo hrať plážový tenis v zime. V lete 2016 sme na Slovensku ITF turnaje už mali, dokonca dva, preto je najlepší čas ponúknuť beach tennis aj v decembri. A nielen Slovákom. Do Bratislavy má blízko nielen väčšina slovenských aktívnych beachtenistov, ale aj Rakúšania, Maďari, či Česi. Niektorí z nich našu prácu a pohostinnosť za 4 roky poznajú a preto sa o turnaj neobávam. Navyše, pre niektorých nových môže byť práve tento turnaj tou pravou príležitosťou vidieť Bratislavu, a hneď vianočnú, či už si od toho sľubuje len nasávanie sviatočnej atmosféry alebo miesto, kde nájde posledné darčeky,” pozýva Ivan.

SLEDUJTE..

..aktualizácie ohľadom turnaja Beach Tennis Open Slovakia 2016 v tomto článku

 

  

ENGLISH VERSION

LATEST UPDATE

21-12-2016

Bernd Bittermann and Daniel Kahr, the top seeds, won the Men´s Draw. The title in women goes to Austria too, thanks to Voit sisters (Nina and Sarah). Completed draws to come soon, photos have already been published (FB page of ABSS).

16-12-2016

Schedule of play

Sign-in and Making the Draw

 

Sign-in deadline is Friday, 16th Dec 2016, 1800 hrs. In accordance with ITF BTT Rules and Regulations, one player can sign in for the team either in person, or via telephone (Tournament Director +421 948 830 117, Tournament Referee +421 910 278 778). Immediately after sign-in deadline the draws will be made by the Tournament Referee, with Tournament Director and at least 2 players present. Making the draw is open for players and will be held at Tenis Restaurant, just next to the Tournament airdome (address is Pri habánskom mlyne 7). Draws and Schedule of play will be published tonight at about 2000hrs (this web page).

When does the Tournament start?

First matches are planned for 1000hrs, estimated end of Tournament at about 2000hrs. Check back tonight for details.

Acceptance List (update)

At the time of Entry Deadline, the Entry List is closed and turns into Acceptance List. That is a list of teams accepted to the Tournament (Entry List shows all teams that send entry form, in alphabetical order). Acceptance List is not final, it will be regularly updated until the Tournament. Acceptance List becomes binding for accepted teams after Withdrawal Deadline (29th Nov 2016 1400hrs GMT). Latest edition of Acceptance Lists (as of Dec 14)

 

Acceptance of entries

WOMEN - Entries are being accepted at the moment.

MEN - entry forms of new teams are welcome. Latest possible acceptance: 16th Dec 2016, 1800hrs.

To enter, you have to fill in the ITF BTT Entry Form and send it to info@plazovytenis.sk.

 

OLDER UPDATES

30-11-2016

Frame schedule

 

Both tournaments (men and women) will definitely be played SATURDAY ONLY (17th Dec 2016). First matches are estimated at 10am. After the tournament we plan to move to the centre of Christmas-fashioned Bratislava for an alternative players´ party..

Acceptance of entries

 

Entries are being accepted at the moment (men as well as women). To enter, you have to fill in the ITF BTT Entry Form and send it to info@plazovytenis.sk.

 

25-11-2016

 

If you missed the official Entry Deadline (24th Nov, 1400hrs), you can still enter - we will be accepting entries until 29th Nov 1400hrs OR until the respective draw (men´s / women´s) is full - whichever happens earlier. After this date (29th Nov), it can be very difficult (or impossible) to be accepted into the Tournament. Do not rely on anything and try to enter by 29th Nov if you want to play - we do not want to make anybody unhappy!

Acceptance List (first edition)

First release of Acceptance Lists - after Entry Deadline.
(latest update: Entry Deadline)
MEN - WOMEN

23-11-2016 Match days

Frame schedule of the Tournament will be published after Withdrawal Deadline (29th Nov, 1400hrs), on Wednesday 30th Nov at the latest.

By that time, the following information can help you decide:

  • If there is 17 or more men teams accepted, the Tournament has to be spread over two days. Otherwise the Tournament starts and ends on Saturday.
  • If there is 33 or more men (17 or more women) teams accepted, qualification will be played on Friday. Otherwise, no qualification is played and the Tournament starts on Saturday.
  • It is very likely, that women´s tournament will be played Saturday only (Sunday only if men play both days)

Entry list

Entry List is updated on-line. Latest update: 24 Nov 2016, 1400hrs GMT (entry deadline) - final edition. From this moment on, Acceptance List is binding and regularly updated.

18-11-2016 Basic info

The tournament of the lowest ITF Beach Tennis Tour level ($0) can be found in ITF BTT Calendar already.

For basic information, see Tournament Fact Sheet.

The most important information for now is how to enter the Tournament: official ITF BTT Entry Form must be used and sent to info@plazovytenis.sk by 24th November 2016.

Entries received after this date may (but do not have to) be accepted by the Organiser. ´I kindly ask every potential participant to pay attention to this deadline and send entry form as soon as possible. When the withdrawal deadline passes (29th Nov, 14.00) and we do not have 32 men´s and 16 women´s couples entered - and it´s very likely we will not have those numbers - we will cut & close beach tennis tournament´s capacity. After this, there will only be a few vacancies, if any,´ warns Michal Ivan, the Tournament Director.

And how does he want to attract fans of this summer sport to play it in winter?

´Partly by this paradox itself. First four editions of this event were in summer when nobody thought of playing beach tennis in winter (in December, the outside temperature in Slovakia would be between -10°C and +10°C, whereas in summer it goes over 30°C). In summer 2016, we already had ITF tournaments in Slovakia - even two, so this is the right time to offer beach tennis also in winter. And not only to Slovak people. Bratislava is close not only for the most of active Slovak players, but for Austrians, Hungarians and Czechs as well. Some of them know our work and hospitality, so I am not worried about the tournament. For some of the others, this tournament might be a good reason to come and see Bratislava, especially now at Christmas time - whether you want to inhale the atmosphere or find what you were missing to put under your Christmas tree,´ invites Ivan.

UPDATES...

... regarding Beach Tennis Open Slovakia 2016 to be found on this web page (at this URL). Keep checking!

 

 

« Späť na úvod
DunlopIsometiMATESTZXbeachBORGwebSportimeaLogo