Hlásenie a uznávanie výsledkov zo zahraničných ITF turnajov do M-SR

2016-03-21   |   www.plazovytenis.sk

Beach Tennis Slovakia, organizátor majstrovstiev SR (M-SR) v plážovom tenise, upozorňuje hráčov, že pokiaľ chcú, aby im boli body za ITF turnaje v zahraničí uznané do M-SR 2016, musia spĺňať 2 podmienky:

  1. byť členom SAPŠ v sekcii Beach Tennis Slovakia (článok 5 KP)
  2. do 7 dní od skončenia ITF turnaja informovať organizátora M-SR e-mailom na info@plazovytenis.sk o dosiahnutom výsledku (článok 23 KP, vzor e-mailu na www.plazovytenis.sk, podstránka Pravidlá)

Uvedené vyplýva z aktuálne platného Klasifikačného poriadku M-SR (KP), základného dokumentu, ktorým sa súťaž riadi. Nie všetci hráči však KP dokonale poznajú. Preto prinášame hráčom vysvetlenie na príklade turnaja ITF vo Viedni z 5.3.2016, ako sa tieto ustanovenia KP aplikujú v praxi a zároveň aj minimálne požiadavky a príklady e-mailov bežne akceptovaných ako splnenie povinnosti v zmysle čl.23 KP.

Uznávanie výsledkov zo zahraničných ITF turnajov do M-SR

(relevantné ustanovenia KP, ktorého plné znenie nájdete na podstránke Pravidlá)

Článok 5 KP:
Súťažného turnaja M­SR sa môže zúčastniť ktokoľvek, kto je ku dňu začiatku súťažného turnaja členom SAPŠ v sekcii Beach Tennis Slovakia a prihlásil sa na turnaj v riadnom termíne a stanoveným spôsobom. Uchádzač o členstvo v SAPŠ musí vyplniť a podpísať prihlášku, členom sa stáva dňom zaevidovania úhrady členského. Uvedené platí pre hráčov zo SR i zahraničia.
Článok 11 KP:
Turnaje ITF sú automaticky súčasťou termínovej listiny súťažných turnajov majstrovstiev SR. Získané body budú pridelené podľa Čl.16 každému hráčovi, ktorý splnil podmienku účasti v M­SR podľa Čl.5 a dodá klasifikačné podklady v súlade s Čl.23.  
Článok 23 KP:
Klasifikačné podklady zo zahraničných turnajov s účasťou slovenského hráča, doručí SAPŠ samotný hráč najneskôr do 7 dní od ukončenia turnaja e­mailom na info@plazovytenis.sk. V prípade, že nebudú výsledky zo zahraničných turnajov doručené do 7 dní, nebude výsledok hráča započítaný do M­SR.

Príklad aplikácie čl.5 a čl.23 KP

Turnaja ITF vo Viedni 5.3.2016 sa zúčastnili tieto dvojice so slovenským zastúpením: Peter Miklušičák & Andrej Martin, Adam Karlubík & Adam Kakula, Denisa Antolíková & Rebeka Zálešáková, Katarína Páleníková & Natascia Sciolti (ITA). Obe mužské dvojice sa dostali do štvrťfinále, v ktorom vypadli - do rebríčka ITF im boli pripísané každému 3 body. V ženskej súťaži, hranej formátom skupín, nevyhrali Antolíková so Zálešákovou ani jeden zápas, preto podľa pravidiel ITF dostali 50% bodov, čo v prípade štvrtého miesta v jednej z dvoch skupín znamená 50% z bodov za štvrťfinále (tretí a štvrtý tím z oboch skupín) = 50% x 3 body = 1,5, zaokrúhlené nahor = 2 body. Katarína Páleníková ženský turnaj vyhrala.

V nasledovnej tabuľke je prehľad bodov pridelených do rebríčka ITF, uznaných bodov do M-SR, resp. dôvodu neuznania bodov do M-SR:

Účastník ITF turnaja 5.3. Viedeň 0 USD

body ITF

body M-SR

Plnenie podmienok podľa

Klasifikačného poriadku M-SR

čl.5

(člen SAPŠ)

čl.23

(dodané klasifikačné podklady)

Peter Miklušičák

3

0

splnená

nesplnená

Andrej Martin

3

0

nesplnená

nesplnená

Adam Kakula

3

0

splnená

nesplnená

Adam Karlubík

3

3

splnená

splnená

Katarína Páleníková

18

18

splnená

splnená

Denisa Antolíková

2

0

splnená

nesplnená

Rebeka Zálešáková

2

0

nesplnená

nesplnená

Vzor e-mailu - zaslanie klasifikačných podkladov v zmysle čl.23 KP

(započítanie výsledku zo zahraničného ITF turnaja do M-SR)

Minimálne požiadavky (nevyhnutné minimum informácií)

Odosielateľ: účastník M-SR ideálne z e-mailovej adresy, ktorú uviedol v prihláške do SAPŠ (inak bude vyzvaný na opätovné zaslanie mailu alebo úpravu kontaktu v evidencii SAPŠ)

Adresát: info@plazovytenis.sk

Predmet: započítanie výsledku ITF turnaja do M-SR

(alebo iné znenie, dôležité je, aby bolo dostatočne zrejmé, že ide o e-mail v zmysle čl.23 KP)

Samotná správa (text e-mailu) musí obsahovať:

  • jednoznačné určenie turnaja (dátum, miesto, prípadne kategória)
  • dosiahnutý výsledok oznamovateľa (kolo, v ktorom hráč skončil, resp. ktoré bolo pre neho posledným)

Toto je nevyhnutné minimum informácií, ktoré stačí na splnenie povinnosti účastníka M-SR v zmysle čl.23 KP a započítanie bodov. Hráč nemusí uvádzať počet bodov, výsledky si dohľadá a body overí Beach Tennis Slovakia. Zmysel tohto článku KP je najmä v tom, aby Beach Tennis Slovakia vedel o účasti hráča na zahraničnom turnaji, pretože ani organizátor konkrétneho turnaja, ani svetovej série (ITF), neoznamujú účasť či výsledky hráčov národným federáciám automaticky. Ak by vo výnimočných prípadoch potreboval Beach Tennis Slovakia od hráča viac informácií - dožiada si ich. Podstatné je poslať toto nevyhnutné minimum informácií v lehote do 7 dní od skončenia turnaja. Lehota sa niektorým hráčom zdala krátka, ale treba si uvedomiť, že nič nebráni tomu, aby hráč svoj výsledok oznámil hneď po dohratí posledného zápasu v turnaji (nie je potrebné čakať a posielať kompletné oficiálne výsledky či počet bodov).

Príklady e-mailov bežne akceptovaných ako splnenie povinnosti v zmysle čl.23 KP

E-MAIL 1:

Odosielateľ: Katarína Páleníková

Adresát: info@plazovytenis.sk

Predmet: Vysledky

Text: Vieden 5.3. Vitazstvo

 

E-MAIL 2:

Odosielateľ: Katarína Páleníková

Adresát: info@plazovytenis.sk

Predmet: Vysledky Vieden $0x2 20.-21.2.

Text:

20.2. 2016 Semifinale
21.2. 2016 Vitazstvo

 

 

 

 

 

« Späť na úvod
DunlopIsometiMATESTZXbeachBORGwebSportimeaLogo